උප සමාගම්

New Release Biz - Software

මෘදුකාංග නිර්මාණය සහ තොරතුරු තාක්‍ෂණ සේවා

මෙය මෘදුකාංගමය විසදුම් සහ IT සේවාවන් සැපයීම සදහා New Release Biz Holdings (Pvt.) Ltd. මවි ආයතනය යටතේදී 2014 වසරේදී ආරම්භ වුවකි. මෙමගින් මේ වනවිට ලොවපුරා සිටින බොහෝදෙනෙකුට සේවාවන් සපයා තිබේ.

 • වෙබ් පිටු නිර්මාණය
 • UI/UX නිර්මාණය
 • CMS
 • E-Commerce
 • IT උපදේශන
 • IOT සැකසුම්
 • SEO
 • Domain & Web Hosting
 • Web Mails
 • Security Implementation
 • Mobile Apps (Android, IOS & App Gallery)නිර්මාණය
444
Cloud Ceylon Consolidated

පෙර සැකසූ මෘදුකාංග නිෂ්පාදන සේවා

විවිධ ක්ෂේත්යන්හි පවතින කාලීන ප්‍රශ්න හදුනාගෙන ඒ සදහා මෘදුකාංග ඔස්සේ විසදුම් ලබාදීම මෙමගින් සිදු කරයි. 2018 දී New Release Biz Holdings (Pvt.) Ltd. මවි ආයතනය යටතේ ආරම්භ වු Cloud Ceylon Consolidated (Pvt.) Ltd ආයතනය මේ වනවිට විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් සදහා නිමවා අවසන් මෘදුකාංග ගණනාවකටම හිමිකම් කියනු ලබයි.

ගනුදෙනුකරුවන්ට ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ ඔවුන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කළ මෘදුකාංග භාවිතා කිරීමට මෙය ඉඩ සලසයි. එමගින් ඔවුන්ගේ කාලය සහ මුදල් ඉතිරි කරගැනීමට අවස්ථාව ලැබේ.

iDeal Concepts

ඩිජිටල් අලෙවිකරණය සහ වෙළඳ දැන්වීම්

කාලයේ තාලයට ගැලපෙන පරිදි Digital මාධ්‍ය ඔස්සේ යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් හෝ පුද්ගලයෙක් පිලිබදව ප්‍රචාරණය iDeal Concepts මගින් සිදු කරනු ලබයි. New Release Biz Holdings (Pvt.) Ltd හි උප සමාගමක් වන මෙය 2019 සිට සේවාවන් සපයයි

 • Graphic designing
 • Videography
 • Content writing
 • SMS & email marketing
 • Content marketing
 • Social media marketing දැන්වීම්කරණය (YouTube, TV & Radio)