අපගේ ව්‍යපෘති

අප කල ව්‍යපෘති කිහිපයක්

පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අප කල ව්‍යපෘති කිහිපයක විස්තර පහතින් තිබේ

Cloud POS

මෘදුකාංග නිර්මාණය

Ron Soya

වෙබ් පිටු නිර්මාණය

Learning Tree

වෙබ් පිටු නිර්මාණය

COVID 19 Tracker

Mobile App

Yes Tours

වෙබ් පිටු නිර්මාණය

Yilmaz Architects

වෙබ් පිටු නිර්මාණය

iClix Academy

මෘදුකාංග නිර්මාණය

Heritage Café – Galle

IT උපදේශනය

Dialog - PSS

මෘදුකාංග නිර්මාණය

Expo Lanka – WBA

මෘදුකාංග නිර්මාණය

EFL – GBJO

මෘදුකාංග නිර්මාණය

Relax Mind

වෙබ් පිටු නිර්මාණය

Camera Zone

වෙබ් පිටු නිර්මාණය

Master Media

වෙබ් පිටු නිර්මාණය

iDeal Concepts

වෙබ් පිටු නිර්මාණය

Cloud Ceylon

වෙබ් පිටු නිර්මාණය

NR Pay

Payment Gateway

Fringe Jasmine

Content අලෙවිකරණය

Ron Soya

Digital අලෙවිකරණය

Prem-Sri Kulagedra

Digital අලෙවිකරණය

Colombo CCTV

SMS අලෙවිකරණය