අපගැන

අපගැන

අපගේ ගමන් මග

New Release Biz Holdings (Private) Limited යනු 2014 සිට කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාරයේ සිට බහු ජාතික සමාගම් දක්වා ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය සහ එහි අපගේ අවශ්‍යතාවය නිවැරදිව හදුනාගෙන ඔවුන්ට ගැලපෙනම තොරතුරු තාක්ෂණිකමය විසදුම් ලබාදෙන සමාගම් ජාලයක එකතුවකි.

එය මේ වනවිට මෘදුකාංග නිර්මාණය සහ ඒ ආශිත IT සේවාවන් සපයන New Release Biz - Software ආයතනය, පෙර සැකසු මෘදුකාංග වෙළදපොලට හැදුවාදෙන Cloud Ceylon Consolidated ආයතනය සහ Digital අලෙවිකරණ සේවාවන් සපයන iDeal Concepts ආයතනය යන කිහිපයේම එකතුවක් වශයෙන් ක්‍රියාකරයි.

කෙටි කාලයක් ඇතුළත තම රට තුල මෙන්ම ලොව පුරා සිටින පාරිභෝගිකයන්ට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සේවාවන් සපයමින් ලොව පුරා සිටින සේවාලාභීන් බොහොමයක් තමන් වටා එක්කොටගෙන තිබීම සුවිශේෂත්වයකි.

මෙහෙවර

ව්‍යාපාර වැඩි දියුණු කිරීම සහ වෙනස් කිරීම සඳහා තාක්ෂණික විසඳුම් ලබා දීමට අපි කැපවී සිටිමු. අප එසේ කරන්නේ අසමසම වටිනාකමක් හා විශේෂතාවයකින් යුත් සමතුලිත ලෙස සවිබල ගැන්වූ විසඳුම් තුළ, සියලු වර්ගවල පාරිභෝගික තත්වයන්ට ගැලපෙන පරිදි සකස් කිරීමෙනි.

දැක්ම

ලොව ඕනෑම ආකාරයක ව්‍යාපාරයක තාක්‍ෂණික සවිබල ගැන්වීම.

ආයතනය පිළිබද විස්තර
  • සමාගමේ නම
New Release Biz Holdings (Private) Limited
  • නීති ආකෘතිය
2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනතේ 4 (1) සමාගම් වගන්තිය යටතේ, ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්ථාගත කරන ලද පොදු සීමිත වගකීම් සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි කරන ලදී.
  • සමාගම් ලියාපදිංචි අංකය
PV 00242123
  • විගණකවරුන්
ONLINE BUSINESS ADVISOR (PVT) LTD
  • බදු අංකය
TIN: 103233291

මෘදුකාංග විසඳුම්

IT සේවාවන්

Digital අලෙවිකරණය